Úterý 11. srpna 2020
 • Úterý 11. srpna 2020
  Svátek má Zuzana

Plánované akce

 • žádné události

Náhodný obrázek

IMG_4799

 

(1) Název Obec Borovy
(2) Důvod a způsob založení Je dán Zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích ( obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i OÚ.
(3) Organizační struktura Obec Borovy je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 7mi členné.Složení zastupitelstva obce:

Starosta:                               Jiří Ćerný

Místostarosta:                     Bc. Klára Kořínková

Účetní:                                  Jarmila Vovsová

Členové zastupitelstva:

Jana Vacovská

Iveta Loudová Mora

Kulturní komise:

Zuzana Mastná

Sportovní komise:

Zuzana Mastná

Obec se při své činnosti řídí zákonem c. 128/2000 Sb. o obcích, ve ve znění pozdějších předpisů

Obec navenek zastupuje starosta.

 

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor finanční a kontrolní.

Složení výboru finančního:

Předseda: Ing. Jana Hájková

Členové :

Složení výboru kontrolního:

Předseda: Marcela Kroftová Dis.

(3a) Seznam podřízených povinných subjektů žádné
(3b) Zřizované organizace Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace, se sídlem v Borovech, čp. 39, 334 55 IČO: 60611871
(4) Kontaktní spojení
(4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Borovy, Borovy 21, 334 01 Přeštice
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Borovy 21334 01 Přeštice
(4.3) Úřední hodiny Středa: 19:00 – 20:00
(4.4) Telefon 724180953
(4.5) Čísla faxu
(4.6) Adresa internetové stránky http://borovy.cz
(4.7) Adresa e-podatelny http://borovy.cz/obecni-urad/podatelna/
(4.8) Další elektronické adresy obec.borovy@seznam.cz
(5) Případné platby lze poukázat 27020351/0100
(6) 00573388
(7) DIČ CZ00573388
(8) Dokumenty — nevyplněno —
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů http://borovy.cz/obecni-urad/uredni-deska/
(8.2) Rozpočet aktuální – vývěska
(9) Žádosti o informace http://borovy.cz/obecni-urad/podatelna/
(10) Příjem žádostí a dalších podání Žádosti o informace podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Obecním úřadu v Borovech podávají:

 • písemně poštou na adrese OÚ Borovy, Borovy 21, 334 01 Borovy
 • e-mailem obec.borovy@seznam.cz
 • osobním předáním žádosti přímo v podatelně OÚ
 • osobně v kanceláři starosty
 • telefonicky na čísle telefonu 376 393 311, 724 180 953

 

Úřední hodiny pro podávání žádostí o informace:

 • Středa: 19.00 – 20.00

Náležitosti žádosti:

Identifikace žadatele a obsah žádosti musí být srozumitelné a úplné a to při ústním i písemném podání.

 • je-li žádost úplná a srozumitelná, poskytne OÚ žádanou informaci do 15ti dnu od jejího přijetí
 • je-li žádost neúplná nebo nesrozumitelná, vyzve OÚ do 7 dnu žadatele o její doplnění.

Toto musí žadatel provést do 30ti dnu. Pokud tak neučiní, OÚ vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

V případe, že se požadované informace nevztahují k působnosti OÚ, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do 3 dnů žadateli.

Rozhodnutí vydá OÚ ve lhůte pro vyřízení žádosti a doručuje se do vlastních rukou žadatele.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do15ti dnu ode dne, kdy bylo doručeno.

Odvolat se muže žadatel u Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci přenesené působnosti, Pokud OÚ ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne informace ani nevydá rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel. Proti tomu lze podat odvolání do 15ti dnu ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti u Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci přenesené púsobnosti.

Úřední hodiny pro podání odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení:

Středa: 19.00 – 20.00

Proti rozhodnutí ve správním řízení, které vydal Obecní úřad v Borovech, se lze odvolat do 15ti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Borovech.

Adresa Obecního úřadu Borovy: Borovy 21, 334 01 Přeštice

(11) Opravné prostředky Proti rozhodnutí ve správním řízení, které vydal Obecní úřad v Borovech, se lze odvolat do 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Borovech.
Adresa Obecního úřadu Borovy: Borovy 21, 334 01 Přeštice
(12) Formuláře Formuláře najdete na tomto odkazu
(13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy online
(14) Předpisy
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Obecní úřad Borovy jedná a rozhoduje podle:Zákon c. 128/2000 Sb. o obcíchZákon c. 71/1967 Sb. o správním řízeníZákon c. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslechZákon c. 565/1990 Sb. o místních poplatcíchZákon c. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacímPlatné obecně závazné vyhlášky:01/94 O stanovení koeficientu na výpo čet daně z nemovitosti03/96 O pohybu zvířat na ve veřejném prostranství01/98 O nakládání s odpady01/99 O místních poplatcích (poplatek ze psů)02/99 O částe čné úhradě neinvestičních nákladů na provoz v MŠ
(14.2) Vydané právní předpisy — nevyplněno —
(15) Úhrady za poskytování informací
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
(16) Licenční smlouvy
(16.1) Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle §14a zákonazákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve formátu PDF))
(16.2) Výhradní licence V současné době nejsou obci Borovy poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
(17) Výroční zpráva Bude 🙂