Středa 19. prosince 2018
 • Středa 19. prosince 2018
  Svátek má Ester

Plánované akce

 • žádné události

Náhodný obrázek

tabor_2010_083
Název jednací řád
Kategorie Ostatní dokumenty
Datum začátku 2013-01-01
Text vývěsky

J E D N A C Í   Ř Á D

zastupitelstva obce BOROVY

 

vnitřní směrnice č. S2/2003

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád zasedání zastupitelstva obce Borovy (dále jen ZO) vydává ZO v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jednací řád zasedání ZO upravuje přípravu, svolávání a obsah jednání, způsob usnášení a provádění kontroly usnesení.

Čl. 2

Základní úkoly zasedání

ZO vykonává na zasedání svou působnost a plní své funkce podle zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3

Příprava zasedání

 1. Přípravu zasedání organizují starosta a místostarosta se členy zastupitelstva a výbory. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání ZO mají jeho členové a výbory zastupitelstva, jejich prostřednictvím občané a právnické osoby. Návrhy na projednání na zasedání ZO musí být starostovi nebo jeho zástupci předány zpravidla písemně nejpozději 15 dnů před zasedáním ZO. Ve výjimečných případech řešících naléhavou situaci může být na jednání ZO předložen k projednání pilný návrh. Přípravu zasedání ZO zahajuje starosta zpravidla s dlouhodobým časovým předstihem, nejméně však 3 týdny před stanoveným termínem. Podle konkrétních podmínek stanoví čas, místo a program jednání ZO, určí způsob přípravy písemných materiálů a odpovědnost za jejich zpracování.
 2. Materiály pro zasedání ZO musí být zpracovány přehledně, věcně, správně, terminologicky přesně a jasně. Mají být stručné, avšak úplné, mají obsahovat konkrétní návrhy na řešení nebo opatření a důsledky jejich realizace. Součástí předloženého materiálu musí být návrh usnesení.
 3. Předkladatel odpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu s obecně závaznými předpisy.
 4. Výbory ZO sledují a kontrolují přípravu materiálů týkajících se jejich úseků.

Čl. 4

Svolávání zasedání

 1. ZO se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
 2. Zasedání ZO svolává starosta obce.
 3. Starosta je povinen svolat zasedání nejpozději do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zasedání ZO se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručeny obecnímu úřadu. Nesvolá-li starosta zasedání ZO, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen ZO.
 4. Starosta informuje občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva způsobem v místě obvyklým (zpravidla obecním rozhlasem).
 5. Navržený program jednání zveřejňuje starosta vyvěšením na úřední desce obecního úřadu nejpozději 7 dní před zasedáním ZO, ve stejném termínu zasílá program členům ZO včetně písemného vyhotovení návrhů na projednání.
 6. Člen ZO je povinen zúčastňovat se zasedání ZO a plnit úkoly, které mu uloží. Účast na jednání stvrzují členové ZO svým podpisem na prezenční listině.
 7. Neúčast na zasedání (jen ze závažných důvodů) je člen ZO povinen oznámit předem zpravidla písemně starostovi, v jeho nepřítomnosti místostarostovi.
 8. Případný střet zájmů při projednávání a rozhodování určité záležitosti ve smyslu ustanovení § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je člen ZO povinen sdělit před zahájením jednání ZO předsedajícímu. O vyloučení člena ZO z projednávání a rozhodování o této záležitosti rozhoduje ZO před zahájením projednávání této záležitosti.

Čl. 5

Průběh zasedání

 1. Jednání ZO jsou veřejná.
 2. Zasedání řídí starosta obce, v jeho nepřítomnosti místostarosta (dále jen předsedající). Předsedající může pověřit řízením části jednání též člena ZO.
 3. ZO je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání ZO nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, ukončí předsedající zasedání. Starosta je povinen svolat náhradní zasedání ZO tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů od ukončeného zasedání ZO.
 4. V zahajovací části jednání starosta konstatuje počet přítomných členů ZO a ověří usnášeníschopnost ZO. Prvním bodem jednání je schválení programu jednání, po schválení nebo odmítnutí pozměňovacích návrhů k programu je program jednání schvalován jako celek .
 5. Předsedající řídí jednání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh bez zbytečných formálností. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo, při jeho projevu.
 6. Ruší-li někdo průběh zasedání, může být předsedajícím vykázán.
 7. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva a ostatní účastníci zasedání písemně předem nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Předsedající uděluje slovo členům ZO, ostatním účastníkům dle časových možností. Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno. Předsedající uděluje slovo zastupitelům nebo účastníkům jednání v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásili. Přednost při udělení slova mají procedurální návrhy (tzv. technické připomínky). Vyžaduje-li procedurální návrh schválení ZO, nechá o něm předsedající hlasovat ihned. Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud předsedající neudělí závěrečné slovo nebo pokud nebyla rozprava ukončena. Konec rozpravy může navrhnout v jejím průběhu každý člen zastupitelstva. V tomto případě se o ukončení rozpravy hlasuje. Je-li ukončení rozpravy schváleno, je uděleno ještě slovo všem účastníkům zasedání, kteří byli přihlášení do rozpravy v okamžiku podání návrhu na její ukončení.
 8. Předkladatel má právo kdykoli před závěrečným hlasováním o usnesení k předloženému návrhu stáhnout svůj návrh z programu zasedání.
 9. ZO se může usnést na omezení délky diskusních příspěvků na určitou dobu.
 10. O průběhu zasedání ZO se pořizuje zápis, který podepisuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta a určení ověřovatelé. Ověřovatelé zápisu navrhuje předsedající a hlasuje o nich ZO. V zápisu se vždy uvede počet přítomných členů ZO, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. O námitkách člena ZO proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZO.

Čl. 6

Příprava usnesení

Návrh usnesení vyhotovuje a předkládá zasedání ZO zvolená návrhová komise. Návrh na zvolení členů návrhové komise předkládá ZO předsedající.

Usnesení musí obsahově odpovídat cílům sledovaným projednáváním dané problematiky a výsledkům jednání. Závěry, opatření, způsob provedení musí být v usnesení formulovány stručně, musí být uvedeny termíny plnění a kontroly a odpovědnost za splnění ukládaných úkolů. Do usnesení se rovněž uvádí, která dřívější usnesení pozbyla platnosti z důvodu nahrazení jinými usneseními.

 

Čl. 7

Přijímání usnesení a hlasování

 1. Hlasování řídí předsedající.
 2. Členové ZO mají právo předkládat k jednotlivým bodům programu zasedání ZO pozměňovací návrhy a protinávrhy do usnesení.
 3. Jestliže byly navrženy pozměňovací návrhy nebo protinávrhy, které nejsou do návrhu usnesení zapracovány, dá předsedající hlasovat nejprve o protinávrzích, dále o pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení a poté o návrhu usnesení včetně schválených změn.
 4. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZO. Hlasuje se zpravidla zjevným hlasováním, tj. zvednutím ruky (tj. v zápisu je uvedeno, kolik členů ZO hlasovalo pro návrh usnesení, kolik proti a kolik členů se zdrželo hlasování. Každý člen zastupitelstva může navrhnout, že o určitém závažném usnesení bude hlasováno jednotlivě (tj. v zápisu bude jmenovitě uvedeno, jak hlasoval každý přítomný člen ZO) nebo tajně. Návrh na změnu způsobu hlasování musí být schválen nadpoloviční většinou přítomných zastupitelů.
 5. Schválené usnesení ZO podepisuje starosta a místostarosta.
 6. Usnesení ZO obdrží všichni členové ZO nejpozději do 14 dnů od skončení zasedání.

Čl. 8

Zabezpečení usnesení a kontrola jeho plnění

Souhrnnou kontrolu plnění usnesení zasedání ZO provádí kontrolní výbor.

Čl. 9

Platnost a účinnost jednacího řádu

Jednací řád ZO nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení. Jednací řád může být změněn pouze písemným dodatkem schváleným ZO.

Jednací řád byl schválen dne 28. 12. 2003.

 

 

 

 

 

         ………………………..                                                                    ……………………………..

            Marcela Kroftová                                                                                    Jiří černý

                     místostarosta                                                                                                                      starosta

 

 

 

 Návrat na Úřední desku