Služby občanům přes Czech POINT

Czech POINTČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Projekt CzechPoint slouží poskytování ověřených výpisů z centrálních registrů:

Dále je možné prostřednictvím systém CzechPoint:

Výpis z Katastru nemovitostí

 • Co získáte: úplný výpis Listu vlastnictví
 • Co potřebujete znát:
  • název katastrálního území, číslo parcely, jedná-li se o pozemek
  • stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu
  • nebo číslo Listu vlastnictví
  • průkaz totožnosti není potřeba
 • Poplatek: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z Obchodního rejstříku

 • Co získáte: úplný výpis z Obchodního rejstříku
 • Co potřebujete znát: IČ (identifikační číslo) obchodní organizace. Průkaz totožnosti není potřeba.
 • Poplatek: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis ze Živnostenského rejstříku

 • Co získáte: úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete znát: IČ (identifikační číslo) obchodní organizace. Průkaz totožnosti není potřeba.
 • Poplatek: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z Rejstříku trestů

 • Co získáte: úplný výpis z Rejstříku trestů
 • Komu lze výpis vydat:
  • osobě, které se výpis týká, a to na základě platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • zmocněncům – na základě ověřené plné moci
  • cizincům, kteří mají přidělené rodné číslo a platný doklad totožnosti
 • Poplatek: 50,- Kč

Podání živnostenskému úřadu

 • ohlášení živnosti 1.050,- Kč
 • ohlášení další živnosti 550,- Kč
 • přijetí žádosti o koncesi 1.050,- Kč
 • přijetí další žádosti o koncesi 550,- Kč
 • změna rozhodnutí o udělení koncese 550,- Kč
 • vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 550,- Kč

Podání lze učinit v listinné nebo elektronické podobě. Kontaktní místo veřejné správy doručí přijaté podání živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud podatel živnostenský úřad nezvolí, bude podání doručeno živnostenskému úřadu dle místa podání. Podatel je povinen prokazovat totožnost předložením platného dokladu – občanského průkazu, cestovního.

Podání v elektronické podobě: Na portálu hospodářské komory vyplňte formulář a odešlete na zpracování do systému Czech POINT. Portál vygeneruje identifikační tiket s číslem – to si poznamenejte. Na kontaktním místě Czech POINT při podání do RžP toto číslo sdělíte. Vámi předem vyplněna data budou automaticky nahrána do formuláře kontaktního místa Czech POINT. Poté budou data v elektronické formě zaslána do informačního systému RžP a v listinné podobě doručena na zvolený Živnostenský úřad.

Podání v listinné podobě: Na portále hospodářské komory vyplňte formulář a vytiskněte jej. Na místě Czech POINT předložíte vyplněný formulář, který bude v listinné podobě doručen na zvolený Živnostenský úřad.

Výpis bodového hodnocení osoby

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Vydat výpis lze pouze osobě, které se výpis týká, a to na základě platného dokladu totožnosti – občanského průkazu, cestovního pasu.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ nebo obchodního názvu subjektu.

Modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství MŽP

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Kontaktní místa Czech POINT autorizují kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele, žadatel je však povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Pro vydání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká – prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu. Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost. Pro vydání výpisu z Centrálního registru řidičů přineste též řidičský průkaz.

Přejít nahoru