Zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999

1. NázevObec Borovy
2. Důvod a způsob založeníJe dán Zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích ( obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i OÚ.
3. Organizační strukturaObec Borovy je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 7mi členné.
Složení zastupitelstva obce:   zastupitelstvo

Obec se při své činnosti řídí zákonem c. 128/2000 Sb. o obcích, ve ve znění pozdějších předpisů Obec navenek zastupuje starosta.  
Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor finanční a kontrolní.
Složení výboru finančního:
Předseda: Ing. Jana Hájková
Členové: Jana Maříková, Hana Kořínková
Složení výboru kontrolního:
Předseda: Marcela Kroftová Dis.
Členové: Jana Mračková, Eva Kolářová
3a. Seznam podřízených povinných subjektůžádné
3b. Zřizované organizaceMateřská škola Borovy, příspěvková organizace, se sídlem v Borovech, čp. 39, 334 55 IČO: 60611871
4. Kontaktní spojení 
4.1 Kontaktní poštovní adresaObec Borovy, Borovy 21, 334 01 Přeštice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuBorovy 21, 334 01 Přeštice
4.3 Úřední hodinyStředa: 19:00 – 20:00
4.4 Telefon724 180 953
4.5 Adresa internetové stránkyhttps://borovy.cz
4.6 Adresa e-podatelnyhttps://borovy.cz/obecni-urad/podatelna/
4.7 E-mailobec.borovy@seznam.cz
4.8 Datová schránkam87bgwk
5. Případné platby lze poukázat27020351/0100
6. IČ00573388
7. DIČCZ00573388
8. Dokumenty— nevyplněno —
8.1 Seznamy hlavních dokumentůhttps://borovy.cz/obecni-urad/uredni-deska/
8.2 Rozpočetaktuální – vývěska
9. Žádosti o informacehttps://borovy.cz/obecni-urad/podatelna/
10. Příjem žádostí a dalších podáníŽádosti o informace podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Obecním úřadu v Borovech podávají:  
– písemně poštou na adrese OÚ Borovy, Borovy 21, 334 01 Borovy
– e-mailem na obec.borovy@seznam.cz
– datovou schránkou – adresa datové schránky: m87bgwk
– osobním předáním žádosti přímo v podatelně OÚ
– osobně v kanceláři starosty
– telefonicky na čísle telefonu 724 180 953
 
Úřední hodiny pro podávání žádostí o informace:
Středa: 19.00 – 20.00

Náležitosti žádosti:
– Identifikace žadatele a obsah žádosti musí být srozumitelné a úplné a to při ústním i písemném podání. je-li žádost úplná a srozumitelná, poskytne OÚ žádanou informaci do 15ti dnu od jejího přijetí je-li žádost neúplná nebo nesrozumitelná, vyzve OÚ do 7 dnu žadatele o její doplnění. Toto musí žadatel provést do 30ti dnu. Pokud tak neučiní, OÚ vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V případe, že se požadované informace nevztahují k působnosti OÚ, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do 3 dnů žadateli. Rozhodnutí vydá OÚ ve lhůtě pro vyřízení žádosti a doručuje se do vlastních rukou žadatele.
Proti rozhodnutí se lze odvolat do15ti dnu ode dne, kdy bylo doručeno. Odvolat se muže žadatel u Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci přenesené působnosti, Pokud OÚ ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne informace ani nevydá rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel. Proti tomu lze podat odvolání do 15ti dnu ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti u Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci přenesené působnosti.
Úřední hodiny pro podání odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení:
Středa: 19.00 – 20.00
Proti rozhodnutí ve správním řízení, které vydal Obecní úřad v Borovech, se lze odvolat do 15ti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Borovech.
Adresa Obecního úřadu Borovy:
Borovy 21, 334 01 Přeštice
11. Opravné prostředkyProti rozhodnutí ve správním řízení, které vydal Obecní úřad v Borovech, se lze odvolat do 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Borovech.
Adresa Obecního úřadu Borovy: Borovy 21, 334 01 Přeštice
12. FormulářeFormuláře najdete na tomto odkazu
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíVeškeré návody lze najít na portálu veřejné správy online
14. Předpisy 
14.1 Nejdůležitější používané předpisyObecní úřad Borovy jedná a rozhoduje podle:
– Zákon c. 128/2000 Sb. o obcích
– Zákon c. 71/1967 Sb. o správním řízení
– Zákon c. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
– Zákon c. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
– Zákon c. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Platné obecně závazné vyhlášky:
– 01/94 O stanovení koeficientu na výpočet daně z nemovitosti
– 03/96 O pohybu zvířat na ve veřejném prostranství
– 01/98 O nakládání s odpady
– 01/99 O místních poplatcích (poplatek ze psů)
– 02/99 O částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz v MŠ
14.2 Vydané právní předpisy— nevyplněno —
15. Úhrady za poskytování informací 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informacíŽadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy 
16.1 Vzory licenčních smluvVzor licenční smlouvy dle §14a zákonazákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve formátu PDF))
16.2 Výhradní licenceV současné době nejsou obci Borovy poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zprávaNa úřední desce
Přejít nahoru