Kontrolní řád

Kategorie Ostatní Dokumenty


Text vývěsky:

KONTROLNÍ   ŘÁD

 

výborů zastupitelstva obce BOROVY

 

 

vnitřní směrnice č. S3/2003

Čl. 1

 

Úvod

 

Výbory, jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce provádějí kontrolní činnost

 

– z podnětu zastupitelstva obce (§ 118  zákona o obcích),

 

– na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, schváleného zastupitelstvem obce,

 

kromě uvedeného, dále finanční výbor provádí kontroly podle § 119 ods. 2 písm. a) a kontrolní výbor podle  § 119 ods. 3 písm. a)  a b) zákona o obcích.

 

Při provádění kontrolní činnosti se řídí tímto kontrolním řádem, který upravuje práva a povinnosti jak kontrolujících tak i kontrolovaných.

 

Čl. 2

 

Obecná ustanovení

 

 1. Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina – členové příslušného výboru.
 2. Předseda výboru určí členy kontrolní skupiny, kterým předá písemné pověření pro provedení příslušné kontroly.
 3. Pověření musí obsahovat:

 

–        označení kontrolního a kontrolovaného orgánu,

 

–        jména kontrolních pracovníků vč. určení vedoucího kontrolní skupiny,

 

–        předmět kontroly, kontrolované období,

 

–        termín zahájení kontroly.

 

 1. Provedení kontroly musí být kontrolované osobě předsedou výboru (nebo jim zmocněným zaměstnancem obecního úřadu) oznámeno písemně, minimálně 7 dnů před jejím provedením.

 

Čl. 3

 

Postup při provádění kontroly

 

 1. Předseda výboru je oprávněn být přítomen zahájení kontroly a při projednání výsledků kontroly. Kontroluje práci kontrolních pracovníků v průběhu kontroly, ukládá jim pokyny, poskytuje metodickou pomoc.
 2. Pracovníci provádějící kontrolu jsou povinni zjistit skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni kontrolovanému subjektu na požádání prokázat doklady.
 3. Kontrolující jsou povinni

 

–        šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,

 

–        zjistit skutečný stav kontrolovaných činností a porovnat je s přísl. právními předpisy,

 

–        zabezpečit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití, a jakmile pominou důvody převzetí, vrátit je kontrolované osobě,

 

–        zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností,

 

–        poskytovat na svěřeném úseku metodickou pomoc,

 

–        řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny a vedoucího kontrolního orgánu,

 

–        pořídit o výsledcích kontroly protokol.

 

 1. Vedoucí kontrolní skupiny řídí a organizuje práci skupiny při přípravě i vlastním provádění kontroly, zajišťuje účinnost a hospodárnost její práce. Při této činnosti se řídí pokyny předsedy přísl. výboru.
 2. Závažné nedostatky, zjištěné při kontrole, oznamuje vedoucí kontrolní skupiny předsedovi výboru ihned.
 3. Jde-li o podezření ze spáchání trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly, předseda výboru tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí orgánům činným v trestním řízení. Zároveň o oznámení informuje prostřednictvím starosty zastupitelstvo  obce.

 

Čl. 4

 

Zápis  o kontrole

 

 1. Kontrolní skupina, po ukončení kontrolní akce, vypracuje o výsledku kontroly zápis o kontrole.
 2. V zápisu o kontrole se uvede zejména

 

–        označení kontrolního a kontrolovaného orgánu,

 

–        jména kontrolujících,

 

–        místo a čas provedení kontroly,

 

–        předmět kontroly,

 

–        všechna kontrolní zjištění včetně uvedení nedostatků  a označení konkrétních – právních předpisů, které byly porušeny,

 

–        jména osob zodpovědných za zjištěné nedostatky,

 

–        návrh nápravných opatření s termínem  k odstranění zjištěných nedostatků,

 

–        označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá.

 

 1. Zápis o kontrole  podepíší všichni kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili.
 2. Po vyhotovení zápisu předseda výboru, spolu s vedoucím kontrolní skupiny, seznámí s obsahem zápisu o kontrole  vedoucího kontrolovaného subjektu nebo jeho zástupce a poté mu předá jedno vyhotovení zápisu o kontrole. Odmítne-li odpovědná osoba převzetí zápisu o  kontrole podepsat,  vyznačí předseda výboru tuto skutečnost na  kontrolním zápisu.
 3. Proti  obsahu kontrolního zjištění  uvedeného v zápisu o kontrole  může vedoucí kontrolovaného subjektu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to  ve lhůtě stanovené předsedou výboru při seznámení a předání zápisu.
 4. O námitkách rozhodne vedoucí přísl. kontrolní skupiny do 15 dnů ode dne doručení námitek. Při uvedeném rozhodování se  nepostupuje podle správního řádu.
 5. Výbor předloží zápis o kontrole zastupitelstvu obce spolu s vyjádřením orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
 6. Výbor vede přehlednou evidenci zápisů o kontrole.

 

Čl. 5

 

Následná kontrola

 

 1. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o výsledku kontroly, provede kontrolní skupina následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.
 2. O výsledku následné kontroly se pořizuje protokol, se kterým seznámí vedoucí kontrolní skupiny kontrolovanou osobu. Podpisem tohoto protokolu stvrzují kontrolované osoby jeho obsah a převzetí.

 

Čl. 6

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Protokoly o výsledku následné kontroly se evidují a zakládají společně se zápisy o kontrole.
 2. Kontrolní řád výborů nabývá účinnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem obce.

 

 

 

Kontrolní řád výborů byl schválen dne 28. 12. 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..                                                                    ……………………………..

 

Marcela Kroftová                                                                                    Jiří černý

 

místostarosta                                                                                                                      starosta

 

 

 

 

 

 Tato vývěska byla vystavená 01.01.2013 a bude aktivní až do jejího sejmutí . Po tomto datu bude zařazena do archívu, který se nachází na OÚ.

Návrat na Úřední desku

Přejít nahoru