Organizační řád

Kategorie Ostatní Dokumenty


Text vývěsky:

O R G A N I Z A Č N Í  Ř Á D

obce BOROVY

 

vnitřní směrnice č. S1/2003

 

Čl. 1

Základní ustanovení

Organizační řád upravuje organizaci obecního úřadu Borovy. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce a vazby k organizacím, řízenými a spravovanými obcí a jejich kompetence.

Čl. 2

Postavení a působnost obecního úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a další zvláštní předpisy.

Čl. 3

Řízení obecního úřadu

V čele obecního úřadu je starosta obce. Pravomoc a postavení starosty obce jsou dány zákonem. Starosta obce jedná jménem obce a je oprávněn k tomuto jednání zmocnit i další zaměstnance obecního úřadu.

Čl. 4

Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Zvolí-li zastupitelstvo obce více místostarostů, zároveň jim může svěřit zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti. Místostarosta, kterého zastupitelstvo obce určí, zastupuje starostu obce v době jeho nepřítomnosti ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.

Čl. 5

Úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů plní v souladu se zákonem starosta obecního úřadu, který řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce a plní další úkoly dané mu  § 110 odst. 4 a 5 zákona.

Čl. 6

K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost svolává starosta obce poradu vedení. Ta je koordinačním a poradním orgánem sloužícím k řešení problémů, které vyžadují všestranné posouzení. Projednává materiály, které jsou předkládány na jednání zastupitelstva obce. Porady vedení se zúčastňují starosta obce, místostarosta a další přizvané osoby.

Čl. 7

Vnitřní členění obecního úřadu

Celkový počet zaměstnanců obecního úřadu schvaluje v souladu se zákonem zastupitelstvo obce.

Obecní úřad není rozdělen na odbory.

Čl. 8

Zvláštní orgány

Starosta obce zřizuje operativně jako pomocné orgány pro zajištění hospodaření s majetkem obce komise:

a) hlavní inventarizační pro zajištění inventur veškerého majetku obce,

b) likvidační pro zajištění odepsání nepoužitelného majetku.

Komise se řídí vlastním jednacím řádem, výsledky své činnosti předkládá starostovi. Starosta seznamuje s výsledky práce těchto komisí zastupitelstvo obce..

Čl. 9

Odpovědnost

Ve věcech výkonu přenesené působnosti podepisuje rozhodnutí a jiná opatření starosta obce, v době jeho nepřítomnosti místostarosta.

Čl. 10

Schvalování hospodářských (finančních) operací provádí starosta, popř. místostarosta. Zastupování jiným zaměstnancem bude stanoveno písemně s vymezením rozsahu. Ve styku s peněžními ústavy podepisuje příkazy k úhradě starosta, místostarosta a další osoby dle podpisových vzorů. Písemnosti zásadního charakteru ve styku s peněžními ústavy (např. úvěrové smlouvy, smlouvy o sdružení prostředků) podepisuje po předchozím schválení zastupitelstvem obce starosta obce nebo jeho zástupce.

Čl. 11

Vztah k orgánům obce

Obecní úřad zajišťuje

a) organizační a obsahovou přípravu jednání volených orgánů obce a zabezpečuje realizaci jimi přijatých usnesení,

b) technickou a organizační přípravu jednání výborů zastupitelstva obce prostřednictvím předsedy  výborů zastupitelstva.

Čl. 12

Řízení organizací a zařízení

Zastupitelstvo obce metodicky usměrňuje a kontroluje organizace, zřízené nebo založené obcí.

Čl. 13

Organizace zřízené nebo založené obcí se řídí zvláštními předpisy a usneseními zastupitelstva obce.

Čl. 14

Poskytování Informací

Informace z činnosti obecního úřadu pro média mohou poskytovat starosta obce a místostarosta.

Všichni zaměstnanci obecního úřadu jsou povinni zachovávat povinnosti, vyplývající z platných zákonů, týkajících se poskytování informací.

Čl. 15

Kontrola

Kontrolní činnost vykonává kontrolní výbor zastupitelstva obce. Na svém úseku vykonávají kontrolní činnost všichni zaměstnanci dle pracovních náplní. O závažných poznatcích z kontrolní činnosti neprodleně informují starostu obce.

 

Čl. 16

Výkon rozhodnutí

Výkon rozhodnutí provádí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta.

 

Čl. 17

Závěrečná ustanovení

Spisová služba se řídí spisovým, podpisovým a skartačním řádem.

Čl. 18

Pracovně právní vztahy se řídí ustanoveními pracovně právních předpisů.

Čl. 19

Organizační řád obecního úřadu a jeho změny a doplňky včetně změny vnitřní organizace obecního úřadu podléhají schválení zastupitelstvem obce.

Čl. 20

Organizační řád obecního úřadu je součástí komplexní soustavy vnitřních organizačních norem, k podrobnostem je třeba využívat normy, na které navazuje, které na něj navazují nebo jej doplňují.

Jsou to:

1. Jednací řád zastupitelstva obce,

2. Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce,

3. Spisový a skartační řád,

4. Podpisový řád obecního úřadu.

 

Organizační řád má dvě přílohy:

Příloha č.1 – Organizační struktura obecního úřadu

Příloha č. 2 – Seznam organizací řízených nebo spravovaných obcí

 

Tento nový organizační řád spolu s oběma přílohami byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.12.2003 a nabývá účinnosti dnem schválení.

 

 

 

 

………………………..                                                                    ……………………………..

Marcela Kroftová                                                                                    Jiří černý

místostarosta                                                                                                                      starosta

 

Příloha č. 2 – Seznam organizací řízených nebo spravovaných obcí

 

Mateřská škola Borovy, okres Klatovy

–   příspěvková organizace zřízená obcí Borovy

 

Sbor dobrovolných hasičů BorovyTato vývěska byla vystavená 01.01.2013 a bude aktivní až do jejího sejmutí . Po tomto datu bude zařazena do archívu, který se nachází na OÚ.

Návrat na Úřední desku

Přejít nahoru